»VERIGA EKO ZELIŠČ OD DOLENJSKE DO KRASA« je projekt sodelovanja štirih Lokalnih akcijskih skupin z območja Slovenije ter enega tujega partnerja, ki je bil prijavljen na 6. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Trajanje projekta: september 2022 – oktober 2024

Partnerji: LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, LAS Dolenjske in Bele krajine, LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, LAS Krasa in Brkinov

Partnerji na območju LAS STIK so še: Zavod za kulinariko in turizem Dobrote Dolenjske, Alojz Rogelj (ekološka kmetija) in Bogdana Brilj (ekološka kmetija).

Skupna vrednost projekta za LAS STIK: 127.432,27 EUR

Višina sofinanciranja: 96.563,32 EUR

 

Opis projekta:

Projekt je pripravljen z ambicijo, da na celotnem partnerskem območju in tudi širše spodbudimo različne deležnike k ekološki pridelavi, predelavi in uporabi slovenskih zelišč, osveščamo lokalno prebivalstvo o potencialu in koristih uporabe zelišč v kulinariki, fitoterapiji, kozmetiki in aromaterapiji. S projektom želimo približati obstoječim in morebitnim novim pridelovalcem in prebivalstvu zeliščarsko dejavnost v luči izvajanja nove evropske kmetijske politike “Od vil do vilic” ter s tem prispevati k boljšemu dostopu do zdrave in trajnostne zeliščne (samo)oskrbe v državi s poudarkom na ekološki pridelavi. V ospredje postavljamo povezovanje, sodelovanje in mreženje projektnih partnerjev ter zrcaljenje dobrih/uspešnih praks v vse partnerske regije. Z različnimi aktivnostmi želimo pripomoči, da zeliščarstvo postopoma postane pomembna osnovna in/ali dopolnilna kmetijska dejavnost z visoko dodano vrednostjo za trajnostno revitalizacijo slovenskega podeželja in zmanjševanje zaraščanja kmetijskih površin tudi na območjih z omejenimi kmetijskimi dejavniki. Pogoji za pridelavo zelišč so namreč večinoma nezahtevni, pridelava (s poudarkom na ročni) je primerna tudi na manjših razdrobljenih kmetijah, zelišča potrebujejo minimalno namakanje ter ne rabijo gnojenja in zaščite s sredstvi za varstvo rastlin. Vse našteto je izjemnega pomena za ohranjanje čistega okolja ter pozitivno vpliva na ohranjanje in plemenitenje slovenske biotske raznovrstnosti ter pomeni uspešno prilagajanje kmetijstva na podnebne spremembe. Kljub temu da sodi Slovenija v evropski vrh po biotski raznovrstnosti, se z zaraščanjem nekdaj obdelane zemlje (paša, košnja) na eni strani, in intenzivnim kmetijstvom na drugi, biotska raznovrstnost znatno znižuje. Rekultiviranje krajine s sonaravnim gojenjem raznolikih zelišč pa lahko ta trend pozitivno obrne, poleg tega pa prispeva k ohranitvi poseljenosti slovenskega podeželja in ohranjanju obstoječih oziroma ustvarjanju novih (predvsem zelenih) delovnih mest.

 

Cilji projekta:

 • izboljšanje opremljenosti projektnih partnerjev za izvajanje zeliščne dejavnosti z naložbami v zeliščno infrastrukturo in tehnologijo za dvig proizvodne sposobnosti partnerjev in raznih deležnikov območja partnerskih LAS;
 • razvoj in promocija novih zeliščnih živilskih in neživilskih proizvodov (fitoterapevtskih, kozmetičnih) in novih storitev (izobraževalnih, turističnih …) znotraj območja partnerskih LAS;
 • dvig kakovosti ekoloških proizvodov/izdelkov projektnih partnerjev v luči zagotavljanja varne hrane;
 • krepitev prepoznavnosti domačih (eko) zeliščnih izdelkov pri domačem potrošniku s poudarkom na visoki kakovosti in dodani vrednosti uporabe le-teh (kratke dobavne verige, KMO, podpiranje lokalnega območja z nakupi izdelkov…);
 • krepitev povezovanja in sodelovanja med deležniki za vzpostavitev oskrbne verige pridelovalcev, predelovalcev in kupcev zelišč v luči izvajanja skupne evropske kmetijske politike “Od vil do vilic”;
 • izboljšanje pogojev za vzpostavitev partnerske pridelave zelišč po naročilu za potrebe živilsko predelovalne industrije, farmacevtske industrije, kozmetične industrije …;
 • krepitev neposredne prodaje na določenih kmetijskih gospodarstvih znotraj partnerskega območja LAS;
 • spodbujanje ekološkega gojenja zelišč kot kmetijskih praks, ki znižujejo sproščanje toplogrednih plinov, ohranjajo biotsko raznovrstnost, kakovost voda in kakovosti tal, zmanjšujejo uporabo fitofarmacevtskih sredstev, ohranjajo pridelavo avtohtonih vrst/sort zelišč brez GSO;
 • spodbujanje trajnostnega upravljanja z zemljišči za ohranjanje območij s tipičnimi kulturnimi krajinskimi elementi, razvoja zeliščne pridelave na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje;
 • dvig ozaveščenosti različnih deležnikov na partnerskih območjih LAS o nujnosti varovanja kmetijskih zemljišč pred degradacijo, onesnaženjem in nesmotrno rabo ter preprečevanja zaraščanja kmetijskih zemljišč;
 • ohranjanje kmetijske proizvodnje na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje in s tem izboljšanje proizvodnega potenciala kmetijstva;
 • krepitev prepoznavnosti in konkurenčnosti partnerskih zeliščnih kmetij ter ostalih partnerjev, ki se ukvarjajo tudi s področjem zeliščarstva (npr. Zadruga Zakladi Kočevske, GRM Novo mesto);
 • spodbujane pridelovalcev (eko) zelišč za povezovanje v skupine pridelovalcev za namene organizirane pridelave in skupnega trženja zelišč ter organiziranega odkupa in prodaje zelišč;
 • dvig ozaveščenosti o možnostih ohranjanja in revitalizacije starih kmetijskih gospodarstev - tudi zavarovanih enot kulturne dediščine - z usmeritvijo v zeliščno dejavnost s pomočjo EU sredstev;
 • boljša prepoznavnost območja partnerskih LAS na področju zeliščarstva;
 • dvig usposobljenosti za izboljšanje zaposlitvenih možnosti ranljivih skupin znotraj partnerstva LAS ter vzpostavitev pogojev za razvoj socialnega podjetništva za zaposlovanje ranljivih skupin;
 • izboljšanje domače in tuje turistične prepoznavnosti območja partnerskega LAS po zeliščni dejavnosti;
 • izboljšanje poznavanja standardov za odprtje/ upravljanje EKO hotele.


Rezultati projekta:

 • realizirane vse naložbe partnerjev v prostore, opremo in tehnološke posodobitve za izboljšanje učinkovitosti pridelave in predelave zeliščnih proizvodov;
 • zasajene nove površine z zelišči na območju partnerskih LAS;
 • vzpostavljena novi in nadgrajen obstoječi zeliščni vrt na partnerskem območju LAS;
 • razviti novi zeliščni proizvodi (izdelki) in storitve (turistična ponudba);
 • izvedene vse animacijske in promocijske aktivnosti po programu vseh partnerjev LAS;
 • vzpostavljena mreža/platforma pridelovalcev in predelovalcev zelišč s poudarkom na ekološki pridelavi (oblikovanje mreže pridelovalcev, partnerskemu kmetovanju);
 • posnet izobraževalno/ozaveščevalni partnerski dokumentarni film z zeliščno vsebino po predhodnem scenariju vsakega vključenega LAS območja;
 • objavljeni prispevki na spletnih straneh partnerjev, na družbenih omrežjih, lokalnih in nacionalnih medijih;
 • izvedena vsa usposabljanja, izobraževanja, delavnice, dogodki, ogledi za vse deležnike v vseh partnerskih LAS;
 • izvedeni izobraževalni in animacijski programi za ranljive skupine pri vseh partnerskih LAS;
 • izvedeni vsi ogledi dobrih praks na območju partnerskih LAS vključno s skupnim obiskom v Srbiji;
 • izveden in objavljen skupni zaključni el. dokument (e-priročnik) vseh partnerjev o rezultatih projekta in akcijskim načrtom;
 • izvedena analiza in pripravljene smernice za trajnostni razvoj enega vrta;
 • zveden skupni zaključni dogodek vseh partnerjev LAS z zainteresiranimi deležniki in zaključno tiskovno konferenco ter dogovorom partnerjev o nadaljevanju sodelovanja tudi po zaključku projekta;
 • uspešno razširjeni rezultati projekta.

Učinki na LAS in med LAS:

 • večja ozaveščenost partnerjev in vseh deležnikov območja LAS o priložnostih zeliščarske dejavnosti v luči izvajanja nove evropske kmetijske politike “Od vil do vilic”;
 • večje zavedanje lokalnega prebivalstva o možnostih boljšega dostopa do zdrave in trajnostne zeliščne samooskrbe v državi;
 • izboljšana prepoznavnost partnerskih kmetij in drugih projektnih partnerjev in njihove dejavnosti ter proizvodov v regiji, partnerskih LAS-ih in na nivoju države;
 • večje kompetence in višja samozavest partnerskih eko kmetij pri prenosu osvojenih znanj, izkušenj na različne deležnike (nove potencialne zeliščne kmetije, socialna podjetja, šole, društva, vrtce, turistične obiskovalce itd …);
 • pridobljene nove reference na področju izvajanja kmetijskih in podeželskih projektov za vse partnerje projekta;
 • večja kompetentnost vseh partnerjev pri iskanju sistemskih rešitev na ravni posameznih regij in države za dvig zeliščne samooskrbe in trajnostne pridelave zelišč za večjo prehransko varnost prebivalstva.

POVEZAVE: Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na spletni strani Programa razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/sl/ in na spletni strani Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl